Întrebări frecvente

Indemnizația pentru creșterea copilului

Care sunt documentele necesare pentru plata dreptului restant ?

Pentru a solicita plata drepturilor restante, beneficiarul se poate adresa cu cerere prin care solicit plata drepturilor restante personal la sediul agenției teritoriale, sau poate transmite pe adresa de e-mail a instituției cererea pentru plata restantă a dreptului.

De ce a fost suspendata plata indemnizației pentru creșterea copilului ?

Dreptul la indemnizaţie se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

 1. a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
 2. b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
 3. c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
 4. d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
 5. e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
 6. f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
 7. g) beneficiarul a decedat;
 8. h) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
 9. i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 10. j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Prin excepţie, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 1. a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
 2. b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
 3. c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit 1496 lei (1.498×5=7.480 lei)

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă şi în situaţia în care:

 1. a) agenţia teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
 2. b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Unul dintre motive poate fi faptul că soțul putea să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, dar nu a formulat cererea și atunci indemnizația a fost suspendată cu 1 luna înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani.

Un alt motiv ar fi acela că, beneficiarul are  o poprire instituită de un executor judecătoresc. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului poate fi urmărită şi supusă executării silite.

Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele ?

Decizia reprezintă un document oficial care vă dovedește calitatea de beneficiar al concediului pentru creșterea copilului, data de la care a fost acordat dreptul și cuantumul stabilit. (Vă poate folosi la spital și ulterior pentru a dovedi începutul sau sfârșitul perioadei de indemnizație, care este vechime în muncă). În cazul în care nu stiți să o interpretați vă puteți adresa birourilor de relații cu publicul din cadrul oricărei Agenții de Plăți și Inspecție Socială.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac ?

În decizia de debit la art. 2 se regăsește perioada și suma pe care ați încasat-o necuvenit .

La art. 3 se regăsește motivul pentru care a fost constituit debitul .

La art. 4 sunt precizările referitoare la modul de plata.

Care este data plații beneficiilor de asistență socială?

Plata dreptului reprezentând indemnizaţiei pentru creşterea copiilor se efectueaza în cont bancar în perioada 08 -15 ale luni și între 15-27 prin mandat poștal.

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitele se pot restitui direct la casieria agenției teritoriale care a efectuat plata, sau se pot face reţineri lunare din prestaţiile active.

Care este motivul încetării plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Dreptul la indemnizație încetează când copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Răspuns: Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti; beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie; beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament; beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată; beneficiarul a decedat; în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12; beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap; se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Se elibereaza în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte .

Care este procedura de transfer al unui dosar de indemnizație pentru creșterea copilului în alt județ ?

Pentru a transfera dosarul în alt județ este necesar ca beneficiarul dreptului, să se adreseze agenției teritoriale care a efectuat plata dreptului cu o cerere. După primirea cererilor de la registratură se scot din arhivă dosarele, se încetează prestația după care se transmite județului unde beneficiarul are noul domiciliu și se transferă electronic dosarul în SAFIR.

Care sunt cauzele pentru care poate fi suspendată plata ?

Răspuns: Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt condițiile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Răspuns: Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare

Care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului?

Dreptul reprezentând concediul și indemnizaţia pentru creșterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul (certificatul de căsătorie dacă e cazul) ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare  prevăzute la art 6 din HG 52/2011. Actele se depun la primăria în raza căruia are domiciliul sau reședința beneficiarul, în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru acordarea concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului?

Pentru a beneficia de acordarea concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, este necesar ca persoana să  fi realizat cel puţin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizatia crestere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
b) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
c) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Condiţia prevăzută la lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară, adică pentru o perioadă de maximum 6 luni pe an. Tot astfel, se consideră îndeplinită pentru personele care au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune,  ori în care se află în misiune.

În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Contestaţiile formulate împotriva deciziilor se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital

Copie certificat căsătorie, copie hotărâre de divorț, copie certificat deces.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresa ?

Noul act de identitate sau viza de flotant.

Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată ?

Răspuns: Pentru a solicita reordonanțarea sumelor neîncasate se prezintă beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și solicită suma neîncasată.
Temei legal:

Care sunt documentele necesare pentru modificarea reprezentantului legal ?

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexează certificatul de deces al beneficiarului de ICC și documente care atestă faptul că a îndeplinit sau nu condițiile de acordare a indemnizației (adeverință primarie PATRIMVEN , adeverință ANAF că nu a realizat venituri sau adeverință tip cu veniturile realizate).

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Pentru a solicita schimbare modalității de  plată se beneficiarul se poate prezenta la sediul AJPIS/APISMB cu cerere, și extras de cont dacă dorește virare în cont bancar sau doar cu o cerere în cazul în care, dorește plata prin mandat poștal.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume ?

Cartea de identitate, certificat căsătorie, hotărâre de divorț.

Care sunt motivele de suspendare/incetare a plăților ?

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
d) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
e) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
g) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
h) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
i) beneficiarul a decedat;
j) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
k) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
l) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de ASF, VMG, ICC , plasament ?

Răspuns: A fost reținută suma pentru recuperare debit și reordonanțată diferența care se cuvine.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

În situația în care beneficiarul nu respectă această obligație, agențiile teritoriale au responsabilitatea să verifice respectarea de către persoana îndreptăţită a limitei de venituri prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. c) din O.U.Gnr. 111/2010 – desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel net nu depăşeşte de 5 ori cuantumul minim al indemnizaţiei – în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creşterea copilului, precum şi de la încetarea dreptului la concediu şi indemnizaţia pentru creşterea copilului.

În acest sens, indemnizație se consideră necuvenită și se recuperează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale.

Curtea constată că prevederile art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, cu referire la indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din acest act normativ, sunt neconstituţionale, întrucât indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului trebuie să poată fi urmărită şi supusă executării silite.

Am beneficiat de ICC și mi-am reluat activitatea. Ce trebuie să fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Acordarea stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010.

Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine începând cu ziua următoare celei în care persoanele îndreptățite realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Alocație de plasament

Cât este cuantumul alocației de plasament în cazul copiilor cu dizabilități?

În cazul copiilor încadrați în grad de handicap, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială în condițiile legii, cuantumul alocației de plasament se majoreaza cu 50%.

Care este cuantumul alocației de plasament ?

Pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui furnizor privat acreditat  sau s-a instituit tutela, în condițiile legii, se acordă o alocație lunară de plasament  de 1.081 lei.

Unde se depun actele necesare acordării alocației de plasament?

Actele în vederea acordării alocației de plasament se depun la sediul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/ respectiv a Municipiului București, până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă dispoziția/hotărârea/sentința/certificatul de grefă.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal/ adresă?

Documentele necesare sunt:

 • cerere reprezentant legal;
 • copie sentință/hotarare/dispoziție cu noul reprezentant legal(daca au fost emise ulterior, dosarului inițial);

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Persoana beneficiară adresează o cerere de transfer la agenția pentru plăți și inspecție socială, din raza căreia primește beneficiul. În urma cererii se face transferul electronic către județul unde are noul domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea modalității de plată?

Documente necesare modificare modalitate plată:

 • Documente necesare modificare modalitate plată:
  • cerere reprezentant legal;
  • copie extras de cont (unde e cazul)

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Documentele necesare pentru modificare reprezentant legal sunt:

 • copie Sentință/Hotarare/Dispozitie cu noul reprezentant legal;
 • copie C.I reprez.legal;
 • copie certificat nastere sau C.I beneficiar

Care sunt documentele necesare pentru plată drept restant?

 • Documentele sunt:
  • cerere ;
  • copie extras de cont, dacă este cazul;

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresa ?

Actele necesare pentru modificare de adresa sunt:

cerere si copie dupa actul de identitate cu noua adresa/resedinta.

Care sunt actele necesare acordării alocației de plasament?

Actele necesare acordării dreptului la alocația de plasament sunt:

 • cerere tip;
 • copia dispoziției/hotărârii/sentinței/certificatului de grefă;
 • în cazul copilului cu dizabilități, cererea va fi însoțită de copia certificatului de handicap;
 • pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o forma de învățamânt de zi.

Care sunt cauzele pentru care poate fi încetată / suspendată plata ?

Plata alocaţiei de plasament se suspendă, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:

– pentru tinerii peste 18 ani nu s-a îndeplinit obligaţia de a prezenta din 6 în 6 luni de la emiterea deciziei de acordare a alocaţiei, adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă că îşi continuă studiile la o formă de învăţământ cursuri de zi, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

– tânărul pentru care s-a stabilit măsura plasamentului a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a fost prezentată hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, în vederea prelungirii măsurii de plasament, în condiţiile art. 55 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

 

Plata alocaţiei de plasament încetează începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:

– copilul a împlinit vârsta de 18 ani şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordinul nr.1733/2015;

-nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la art. 16 alin. (4) din Ordinul nr.1733/2015, în termen de maximum 60 de zile de la suspendarea plăţii alocaţiei;

– tânărul a împlinit vârsta de 26 de ani;

– s-a produs decesul copilului aflat în plasament, plasament în regim de urgenţă sau tutelă;

– s-a produs decesul beneficiarului;

– a încetat măsura de plasament, plasament în regim de urgenţă sau tutelă.

Care este procedura de transfer al unui dosar de alocație de plasament?

Transferul unui dosar de plasament are legatură cu stabilirea domiciliului în alt județ a reprezentantului legal. Transferul se face la cerere și cuprinde o copie a dosarului existent după care s-au achitat drepturile.

 

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitate de restituire a unui debit este prin reținerea eșalonată din drepturi (dacă mai este în plată) 1/3 sau achitarea prin casierie ori contul instituției a debitului în termen de 180 zile de la comunicare.

Ordinul nr 1733/2015

Când primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dreptul se primește imediat ce actele sunt depuse de DGASPC la sediul AJPIS. Se primește de obicei în următoarea lună celei în care a fost emisă Dispoziția/ Hotărârea/ Sentința/ Certificat grefa

Ordinul nr 1733/2015

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Alocația de plasament este în suma fixă. Diferența de cuantum poate fi generată de existența sau nu a unui certificat de handicap pentru copil; stabilirea unui debit din care se reține 33% din alocația în plată; revocarea unei măsuri de plasament pentru un copil acolo unde sunt mai mulți copii în plată.

Ordinul nr 1733/2015

Concediu de acomodare

Asistentul maternal căruia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei copilul din plasament, prin hotărâre judecătorească pronunţată după data intrării în vigoare a Legii nr.57/2016 (cererea de încredinţare în vederea adopţiei se afla pe rolul instanţei judecătoreşti la data intrării în vigoare a Legii 57/2016) beneficiază de concediu de acomodare ?

Art.50 alin. (1) din Legea nr.273/2004, republicată, prevede că “Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.

Astfel, cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. De asemenea, nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.
Dacă asistentul maternal se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei, aceasta poate depune cererea pentru acordarea concediului de acomodare.

În ce condiții concediul de acomodare poate fi mai mic de 2 ani?

Din punct de vedere juridic are relevanță data la care rămâne definitivă sentința de încuviinţare a adopţiei și nu data la care aceasta este legalizată.
Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, încredințarea în vederea adopției se prelungește de drept (prin efectul legii) pe cale de consecință, oricând înlăuntrul acestui termen putând fi depusă cererea de acordare a concediului și indemnizației aferente.
Perioada concediului de acomodare este de maximum 2 ani și poate fi mai mică, în funcție de opțiunea adoptatorului, respectiv acordul angajatorului.

Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării coroborate a art.50 şi art.47 alin.(4) din Legea 273/2004, republicată).

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1^1) coroborate cu prevederile art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, de la data emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției, persoana îndreptățită (în baza certificatului de grefă) poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum 2 ani, care include și perioada de încredințare a copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară al cărei cuantum este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției.

Conform art. 50 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 : „Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.”

Care sunt demersurile necesare pentru intrarea în concediu de acomodare şi obţinerea indemnizaţiei aferente acestuia?

Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ – teritorială a fost protejat copilul), precum şi dovada intrării efective în concediu ori a suspendării activităţii .
Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, devin aplicabile dispoziţiile art. XII sau după caz art. XIII din Legea nr. 57/2016, respectiv contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă din iniţiativa salariatului.
Potrivit art.106 din Legea nr.273/2004, republicată, angajatorul are obligaţia de a aproba concediul de acomodare, în caz contrar, această faptă constituind contravenţie şi putând fi sancţionată potrivit legii.
În scopul obținerii indemnizației aferente concediului de acomodare este necesară depunerea la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, a cererii și documentelor necesare (prevăzute de art.50 alin.(2) din Legea nr.273/2004 şi respectiv de art.67 alin.(2) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2012), înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de încuviințare a adopției.

Cine stabilește durata concediului de acomodare de maximum 2 ani pentru familiile adoptatoare care au depus cererea de solicitare a acestuia? Cum se procedează cu suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu?

Atât concediul de acomodare cât și indemnizația aferentă, sunt reglementate în art. 50 din Legea nr. 273/2004 . Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a hotărârii de încredințare în vederea adopției. Acordarea concediului de acomodare și a indemnizației aferente se realizează de la data depunerii cererii  până la împlinirea perioadei de 2 ani calculată de la data punerii în executare a hotărârii de încredințare în vederea adopției, conform art. 47 și art. 50 din Legea nr. 273/2004, coroborate.

În ceea ce privește acordarea indemnizației aferente concediului de acomodare pentru perioada de 2 ani, aceasta se acordă de către agențiile județene/respectiv a municipiului București în baza cererii persoanei îndreptățite, la care să atașeze dovada de la angajator privind aprobarea concediului de acomodare.
Suspendarea contractului individual de muncă/raportului de serviciu se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și de alte legi speciale care reglementează raporturile de serviciu.

În cazul în care se aprobă acordarea indemnizației concediu de acomodare, cum se calculează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)?

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 273/2004, „în perioada în care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale prevăzute de lege, la valoarea indemnizației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform art. 50 alin. (1^1) din Legea nr. 273/2004: „Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. Cuantumul indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.”

În situația menționată la pct.5, dar pentru alt copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

Pentru alt copil, adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare poate beneficia de concediu de acomodare numai în condițiile art.50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv, ale art.67-71 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016.
De asemnea, de concediu de acomodare poate beneficia adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, interdicția de cumul sau suprapunere fiind doar pentru același copil.

Dacă persoana care solicită concediul de acomodare este beneficiară și de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit prevederilor OUG nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv de drepturile prevăzute la art.31 și 32), pentru același copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

În situația copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, persoanele îndreptățite, așa cum sunt acestea definite prin Legea nr.273/2004, republicată, pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 50 alin. (1) dar, în aceste condiții, conform alin. (4) din legea menționată, în perioada concediului de acomodare, nu mai pot beneficia de drepturile acordate în baza art.2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
În situația copilului cu dizabilitate, care a împlinit vârsta de 3 ani, apreciem că se aplică corespunzător prevederile art.50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv, ale art.67 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016.

Pe aceeași perioadă nu pot fi acordate 2 concedii pentru același copil și, prin urmare, indemnizațiile acordate nu pot fi cumulate.

Până în ce etapă a adopţiei poate solicita familia concediul de acomodare? (în orice moment în decursul a 2 ani de la data încredinţării sau cererea poate fi depusă şi după încuviinţarea adopţiei?)

Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform interpretării coroborate a art.50 şi art.47 alin.(4) din Legea 273/2004, republicată).

Concediul de acomodare încetează dacă a fost încuviinţată adopţia?

Menționăm că, potrivit legislației în vigoare referitor la adopție, concediul de acomodare (reglementat la art.50 alin.1 din Legea nr.273/2004, republicată) poate avea o durată de maximum 2 ani, în el fiind inclusă și perioada de încredințare a copilului în vederea adopției. Voința leguitorului, exprimată fără echivoc în norma legală a fost aceea că, începând cu perioada de încredinţare în vederea adopţiei – IVA (şi nu exclusiv în perioada de IVA) adoptatorii să poată beneficia de acest concediu, în scopul acomodării/adaptării copilului la noul său mediu de viață.
Astfel, concediul de acomodare începe în perioada de IVA, (deci trebuie solicitat după punerea în executare a hotărârii de IVA şi până la rămânerea definitivă a sentinţei de încuviinţare a adopţiei) şi continuă până la împlinirea termenului maxim legal (2 ani) ori până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 2 ani). Totodată, început în perioada de IVA, concediul continuă și după încuviințarea adopției, respectiv în perioada de monitorizare post adopție (acestea fiind celelalte etape firești ale procedurii de adopție, incluse conform normei legale în concediul de acomodare).

De asemenea precizăm și faptul că, la art. 51 din actul normativ menționat mai sus, sunt enumerate în mod expres/ limitativ (și nu exhaustiv) condițiile de încetare a concediului de acomodare, iar încuviințarea adopției nu reprezintă una dintre condițiile de încetare ale acestuia.

Dacă familia adoptatoare se află în perioada de încredințare în vederea adopției prelungită de drept poate beneficia de concediu de acomodare și de indemnizația aferentă? Dacă da, pe ce perioadă poate beneficia?

Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2004, republicată, concediul de acomodare are o perioadă de maximum 2 ani și include și perioada de încredințare în vederea adopției.
Totodată, potrivit art. 71 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004, aprobate prin HG nr.579/2016, indemnizaţia, precum şi concediul de acomodare se acordă proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare sau, după caz, până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 2 ani de zile).

În cazul unei familii care are 2 copii spre încredințare în vederea adopției (în același timp sau la o perioadă de timp între aceștia): – Se plătesc două indemnizații pentru un singur părinte adoptator? Sau – Se plătește indemnizația pentru fiecare copil, însă ambilor părinți, respectiv pentru fiecare părinte câte o indemnizație aferentă concediului de acomodare, cu respectarea condițiilor de eligibilitate?

Legislaţia nu prevede posibilitatea majorării indemnizaţiei aferente concediului de acomodare în funcţie de numărul de copii încredințați în vederea adopţiei simultan sau consecutiv.
Indemnizație este un drept asociat concediului, acordat adoptatorului și nu copiilor.
Potrivit art.50 din Legea nr.273/2004, republicată, beneficiază de aceste drepturi „adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare.”
Prin urmare, și în condițiile încredințării în vederea adopției a doi sau mai mulți copii, concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare.
Indemnizația aferentă concediului de acomodare nu reprezintă un drept ori un beneficiu social acordat copilului (astfel cum este alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizația acordată la ieșirea din sistem, etc), ci are rolul de a înlocui veniturile salariale pe care adoptatorul nu le mai primește în perioada în care se află în concediu de acomodare.
Astfel, în cazul persoanei/familiei care are în încredințare în vederea adopției simultan doi sau mai mulți copii și care îndeplinește condițiile prevăzute de art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004, republicată și optează să intre în concediu de acomodare, se va acorda un singur concediu de acomodare și o singură indemnizație aferentă acestuia.

Lucrători migranți

Care este procedura prin care pot aplica pentru alocație în Germania?

În Germania au dreptul la alocație toți copiii care au reședința în acest stat sau în Statele Membre UE/SEE sau Elveția dacă unul dintre părinți desfășoară activitate în Germania.

Alocația se acordă până la 18 ani sau până la 25 ani pentru tinerii care urmează studii liceale sau universitare.

Lucrătorii migranți români din Germania pot depune cererea de acordare a alocației pentru copil inclusiv online prin accesarea linkului:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KB1-ro-Antrag-Kindegeld_ba014080.pdf

După completare, cererea trebuie să fie listată și semnată și se va transmite, împreună cu copiile documentelor de identitate și o adeverință eliberată de angajatorul german din care să reiasă data la care ați început activitatea lucrativă în Germania.

Pentru cei care desfășoară o activitate independentă, se va prezenta o copie a înregistrării afacerii și o factură fiscală.

Pentru copiii mai mari de 18 ani se vor depune documente suplimentare care atestă continuarea studiilor.

Aceste documente se transmit prin poștă la: Familienkasse Bayern Nord, 90316, Nűrnberg, Germania.

După ce Familienkasse va primi documentele dumneavoastră, pentru a stabili dreptul la alocație pentru copil, Familienkasse va transmite autorităților române un formular european din care să reiasă ultima lună de plată a alocației în România sau cuantumul alocației plătite dacă un părinte are încă activitate în România.

Acest schimb de informații are loc doar între instituții și este gratuit.

Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene? / Cum se stabilește statul competent să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copiii lucrătorilor migranți?

Activitatea părintelui şi reşedinţa copilului în RO şi activitatea celuilalt părinte în alt stat membru.

Dacă statul de reşedinţă a copilului este RO, iar unul dintre părinţi are activitate în RO, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru, statul competent cu plata prestaţiilor va fi RO (stat de reşedinţă a copilului şi de activitate a unuia dintre părinţi), iar celalalt stat membru de activitate va acorda un complement diferential, stabilit ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru şi cuantumul plătit de România.

Activitatea unui părinte în RO, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru iar reşedinţa copilului în acest stat membru.

Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfăşoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci acel stat membru trebuie să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copil. Totuşi, dacă RO are un cuantum mai mare al beneficiilor de asistenţă socială, va acorda un complement diferenţial stabilit ca diferenta intre cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO si cuantumul platit de acel stat membru.

Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO, împreună cu celălalt părinte, care nu desfăşoară nici o activitate în RO.

Statul de activitate a părintelui va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă în RO cuantumul alocaţiei pentru copil este mai mare decât cuantumul acordat în statul membru de activitate, RO plăteşte diferenţa între suma acordată conform legislatiei sale şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru.

Activitatea părinţilor într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO (în întreţinerea bunicilor sau a altor persoane).

Statul de activitate a părinților va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă RO acordă beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, pe baza reşedinţei copilului, în cuantum mai mare decât statul emmbru de activitate al părinţilor, atunci RO va plăti un complement diferenţial, adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale şi cuantumul acordat de statul de angajare a părinţilor.

Cât timp durează pâna intru în posesia drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Formularele europene vor fi transmise către instituţia competentă din celălalt stat membru, prin aplicația informatică RINA,  iar perioada de timp scursă între data completării formularului şi data la care o să vă fie plătit dreptul este de aproximativ trei luni, dar depinde de corectitudinea informaţiilor completate în formular (nume, prenume, adrese, CNP,etc.) precum şi de perioada necesară obţinerii de informaţii de la alte instituţii abilitate( casa judeţeană de pensii, ITM, evidenţa populaţiei, după caz).

Cum pot fi repus în drepturi în România dupa încheierea activităţii din Statul Membru şi revenirea în România?

Alături de actele necesare conform legislaţiei româneşti, pe lângă cererea de repunere în plată, care se poate depune la Primăria de domiciliu sau la AJPIS/APISMB, se depune și numărul de asigurat din statul membru din care lucrătorul migrant se întoarce, necesar AJPIS/APISMB când interoghează instituția omoloagă din acel stat membru. Dacă solicitantul are un document care atestă că dreptul la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în celălalt stat s-a încheiat, trebuie depus la cerere, fiind în beneficiul acestuia, timpul de repunere în plată fiind cu mult mai redus.

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în alte state membre ale Uniunii Europene?

În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru al UE, indiferent de locul de reședință al membrilor de familiei, aceștia au dreptul la beneficiile pentru copii acordate de statul membru de activitate iar cererea se va depune la instituţia competentă cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din acel stat membru, conform modelului prevăzut de legislația acelui stat membru. În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru şi care nu au dreptul la beneficii pentru copil în acest stat membru, aceștia pot solicita acordarea alocaţiei de stat pentru copii în România. Cererea completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă la Primărie şi de către mandatar, persoană împuternicită prin procură specială. Totodată, la momentul depunerii dosarului de alocație de stat, aceștia trebuie să prezinte și o dovadă eliberată de autoritățile competente din statele membre în care și-au stabilit reședința și își desfășoară activitatea profesională, din care să reiasă că membrii familiei nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru.

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în România?

Pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din România, lucrătorii migranţi depun cererea de beneficii la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut de legislaţia română în vigoare. Cererea este însoţită de alte documente justificative, la solicitarea primăriei, conform legislaţiei române în vigoare.

Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local?

Agențiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB) reprezintă instituţiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidenţa Regulamentului nr.883/2004 şi au următoarele atribuţii principale în domeniu: 

 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene şi punerea la dispoziţia acestora a formularelor necesare;
 • procesează cererile persoanelor care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene menţionate;
 • stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi în baza prevederilor regulamentelor europene;
 • efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei conform prevederilor legislaţiei române în vigoare;
 • comunică direct, sau prin intermediul ANPIS, cu instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • solicită informaţii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu privire la persoanele care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei , de la instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • completează formularele europene primite din partea instituţiilor competente din alte state membre;
 • realizează evidenţa financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei stabilite în baza regulamentelor comunitare, precum şi a plăţilor efectuate.

Care este instituția competentă la nivel național pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009?

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) reprezintă instituția de la nivel central care administrează și gestionează plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială şi are printre atribuţii, următoarele:

 • asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene;
 • elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004.
 • realizează evidenţa financiar-contabilă a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate.

Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004?

Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. 883/2004 cetățenii statelor membre ale UE, cetățenii din Norvegia, Liechtenstein, Islanda (adică ţările Spaţiului Economic European) şi din Elveţia, precum și cetățenii statelor terțe, care au domiciliul sau reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, dacă aceștia își exercită dreptul la libera circulație în interiorul UE și se află în una dintre situațiile următoare:

 • Sunt salariaţi sau lucrători independenţi cu reşedinţa într-un stat membru al UE ;
 • Sunt persoane aflate în şomaj, ca urmare a unei activităţi salariale sau independente desfăşurate într-un stat membru;
 • Sunt  titulari de pensie și au copii în întreţinere.

Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. 883/2004, la care au dreptul în România lucrătorii migranți?

   • Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cuantum de 185 lei lunar sau 369 lei lunar (până la vârsta de 18 ani – în cazul copilului cu handicap).
   • Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar, conform OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
   • Indemnizaţiile speciale pentru creşterea copilului cu handicap, conform art.12 din Legea nr. 448/2006 republicată.

Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Este indicată începerea procedurii din statul membru UE  în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător migrant, adresându-vă instituţiei competente din acest stat. Trebuie să stiţi că va fi necesar să oferiţi informaţii complete şi corecte pentru formularul european pe care instituţia îl va iniţia în vederea stabilirii dreptului la beneficii pentru copil.

Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei sunt prevăzute în legislaţia tuturor statelor membre, însă criteriile de acordare şi valoarea lor variază considerabil de la o ţară la alta.

Care sunt principiile fundamentale ale Regulamentului (CE) 883/2004 şi ale Regulamentului de aplicare 987/2009 pe baza cărora este analizat dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei al lucrătorilor migranţi?

 • Egalitatea de şanse/tratament – acordarea acelorași drepturi și obligații de securitate socială lucratorii migranti, în aceleași condiții ca și pentru proprii cetățeni; acest principiu a fost întărit prin introducerea art. 5 din Reg. 883/2004 – Asimilarea prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.
 • Totalizarea perioadelor de asigurare – intervine în vederea reconstituirii carierei comunitare a lucratorului migrant; în acest scop, instituţia competentă trebuie să ia în considerare perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate în alt stat, ca şi când acestea ar fi perioade realizate în condiţiile propriei legislaţii.
 • Unicitatea legislaţiei aplicabile – determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislaţiei statului competent, astfel încât lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuși prevederilor legislației unui singur stat.

Stimulent de inserție

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de institute pot fi contestate ?

Actele administrative emise de AJPIS/APISMB pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar.

 

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Documentele necesare pentru modificarea statutului marital sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;

Care sunt motivele de suspendare a stimulentului de inserție ?

Motivele de suspendare a plății stimulentului de inserție sunt următoarele:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi şi beneficiarul nu mai realizează venituri

– beneficiarul nu mai realizează venituri şi solicită concediul pentru creşterea copilului;

– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul?

Persoana beneficiară care și-a schimbat domiciliul/reședința depune o cerere la agenţia teritorială plătitoare a dreptului  pentru a transfera dosarul la, agenţiei teritoriale în a cărei rază căruia beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa.

Cum se procedează în cazul în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție și în această perioadă se naște cel de-al doilea copil? Se poate acorda stimulant de inserție pentru primul copil și concediu și indemnizație pentru cel de-al doilea?

În această situație, părintele poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel de-al doilea copil.
Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv majorarea cuantumului indemnizației.

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială?

Pentru a solicita virarea plății  stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere la AJPIS/APISMB, la care va anexa extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție.

De ce a fost emisa decizie de debit, de ce se fac rețineri lunare?

Decizia de debit la stimulentul de inserție poate fi emisă în următoarele situații:
– persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție;
– s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție;

Stimulentul de insertie se acorda proportional cu zile lucrate.

Rețineri lunare la stimulentul de inserție se pot face în situația în care există un debit la stimulentul de inserție

Sumele din beneficiile sociale pot fi poprite numai în baza unei adrese privind înființarea popririi emise de ANAF/AJFP, când poprirea are ca obiect un debit cu același titlu de beneficiu de asistență socială aflat în plată la AJPIS/APISMB.

Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere.

De unde provine debitul? Până când pot achita debitul ?

Debitul cu titlul de stimulent de inserție se constituie în situația în care persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție/
s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție.
Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere.

OUG nr.111/2010
OUG nr.44/2014

O altă instituție mi-a solicitat o adeverință cu ce bani încasez de la dumneavoastră (primărie, angajator, etc)! Ce trebuie să fac?

Agențiile teritoriale eliberează în baza unei cererii, adeverință care cuprinde toate plățile efectuate lunar de către agenția teritorială.
Pentru a obține acest document este necesar să depuneți o cerere pe e-mail la agenția teritorială.

 

Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Care este data platii stimulentului de inserție?

Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni.

Care sunt documentele necesare pentru modificari de adresa?

Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la AJPIS/APISMB;
– copia actului de identitate al solicitantului.

 

Cum se poate schimba reprezentantul legal în cazul stimulentului de inserție?

Stimulentul de inserţie se acordă oricăruia dintre părinţi, care a efectuat cel puţin o lună de concediu pentru creşterea copiilor, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Documentele necesare pentru modificarea numelui sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori;

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS/APISMB?

AJPIS/APISMB comunică prin poștă deciziile emise privind acordarea drepturilor.
Persoana solicitantă are dreptul să solicite duplicat sau copie după deciziile emise de AJPIS/APISMB, în situațiile în care nu a intrat în posesia lor.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plata ?

Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la agenția teritorială o cerere tip, sau să o transmită  pe adresa de e-mail a agenției.

 

Care sunt condițiile de dobândire a drepturilor la beneficii sociale și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Care sunt condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Condițiile pentru a beneficia de acordarea  stimulentul de inserție sunt următoarele:
– în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 30 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap,

 Documentele necesare pentru depunerea dosarelor sunt următoarele:
– cererea- tip care se înregistrează la Primăria de domiciliu/reședință;
– adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani;
– dovada că s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
–copia actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor, certificatului de căsătorie;
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că realizează venituri supuse impozitului/ adeverință eliberată de ANAF/ copia contractului individual de muncă/ declarația unică privind veniturile realizate în baza PFA.
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), respectiv pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi persoana care a fost numită tutore, respectiv:
1) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
2) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
3) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
4) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
5) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
6) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Se elibereaza în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte .

Care este motivul pentru care nu mai primesc dreptului la stimulentul de inserție?

Motivul pentru care nu se mai plătește dreptul la stimulentul de inserție poate fi:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv a situației în care persoana își reia activitatea cu cel puțin 30 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap;
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
– copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.

Când trebuie să se reia activitatea pentru a beneficia de stimulent de inserție?

Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 30 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap. (în situația în care beneficiarul își reia activitatea cu trei luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, nu se aplica prevederile art. 11 din OUG nr. 111/2010)

Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele!

Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare. În situația în care sunt  neclarității beneficiarul se adresează agenției teritoriale.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS/APISMB. Plata debitului se efectuează potrivit informațiilor din conținutul deciziei, în termen de maxim 180 de zile de la data comunicării, fără a se adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în contul bancar indicat de AJPIS/APISMB în decizie.

Alocație de stat pentru copii

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau secretariatul instituției de învățamânt, în situația tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează o formă de învățământ.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Nu am mai primit alocația și doresc să știu ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă ?

Se depune o cerere însoțită de copia actului de identitate și de documente justificative, după caz.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială ?

Reprezentantul legal trebuie sa depună o cerere scrisă prin care solicită acest lucru, însoțită de copia actului de identitate și extras de cont, cont deschis pe numele lui.

H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Deciziile de acordare / suspendare / modificare / încetare se transmit prin poștă la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul instituției.

H.G. nr. 577/2008 ; Legii nr. 61/1993

Ce trebuie să conțină dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului;

2.Documente justificative: copia certificatului de naștere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și documente justificative, care să ateste faptul că minorul a benficiat / nu a beneficiat în spațiul UE de prestații sociale. Dacă se dorește efectuarea plații beneficiului social într-un cont bancar se atașează un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcție de situația în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Legea 61/1993 ; HG nr.577/2008 ; Regulamentul European CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala ; Regulamentul CE nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentul European CE nr. 883/2004.

 

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de resedință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Acesta trebuie să depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Neîndeplinirea obligației privind comunicarea scris despre orice modificare intervenită de natura sa determină încetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocație de stat pentru copii, încasarea simultană a alocației de stat pentru copii în 2 state membre ale U.E.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Cerere scrisă însoțită de copia carții de identitate (hotărâre de divorț).

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată ?

Cerere scrisă de solicitare a schimbării modalității de plată însoțită de copia actului de identitate și extras de cont (dacă este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tânărului, după caz.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal ?

Cerere scrisă prin care reprezentantul legal solicită modificarea reprezentantului legal, însoțită de copii cărți de identitate părinți și copie certificat de naștere copil.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată?

Reprezentantul legal solicită în scris plata alocației de stat, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă?

Cerere scrisă însoțită de copia actului de identitate.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

care sunt actele necesare pentru depunerea dosarului de alocatie pentru copii?

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor, fără discriminare, inclusiv copiilor cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie rezidenți în România, dacă locuiesc cu părinții, până la vârsta de 18 ani precum și tinerilor peste 18 ani, care urmează cursuri de învățamânt liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive medicale, dovedite cu certificat medical. Dreptul se acordă în baza cererii reprezentantului legal, însoțită de copia cărții de identitate, certificat de naștere copil, precum și documente din care rezulta situația juridică a copilului față de reprezentantul legal și de orice alte acte justificative: livret de familie, hotărâre judecătorească de încredințare a copilului, în caz de divorț / în vederea adopției, de încuviințare adopție, hotărarea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura de protecție specială / dispoziția directorului direcției generale de asistență socială, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei, dispoziția autorității tutelare, act de deces al unuia dintre parinți, alte documente.

H.G. nr. 577/2008 ;  Legea nr. 61/1993

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocației de stat în România ?

Reprezentantul legal solicită în scris suspendarea plații alocației de stat în România, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Acesta trebuie să depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Maxim 30 de zile de la înregistrare.

OUG nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor

Care este motivul încetării alocației de stat pentru copii?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitul poate fi restituit fie la caseria agenției teritoriale care l-a constituit și v-a comunicat decizia de debit sau în numărul de cont menționat în decizia de debit. Dacă beneficiați în continuare de drepturi, se pot face rețineri eșalonate din drepturile (alocație de stat) aferente lunilor următoare.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Care este data plății beneficiilor de asistență socială?

Plata alocației de stat pentru copii se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei luni în curs pentru luna anterioară.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Primaria are obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară precum și documentele justificative. Acordarea alocației de stat pentru copii se stabilește prin decizia directorului executiv al direcției teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de catre primari, de către conducătorul direcției generale, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ, urmând ca plata să se efectueze în luna următoare aprobării dreptului.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

Decizia de debit a fost emisă ca urmare a încasării în mod necuvenit a alocației de stat pentru copii și conține informații privind persoana care a încasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul și termenul de 180 de zile pentru efectuarea plații și contul în care poate fi virată suma precum și mențiunea că poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Ea reprezintă titlu executoriu de la data comunicării iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat în termen de 180 de zile în nr. de cont care se regăsește în decizie sau la casieria agenției teritoriale care a emis-o.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993.

Ajutoare de urgență

S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi când se acordă ajutoarele ?

Ajutoarele de urgenţă se acordă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României.

HG nr. 50/2011