Organizarea activității

Cadrul legal privind desfăşurarea activităţii de inspecţie socială

Activitatea de inspecţia socială se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile subordonate, fiind principalul instrument de control, evaluare şi monitorizare al Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, în domeniul asistenţei sociale.

Potrivit art. 108 din Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011, activitatea de inspecţie socială se realizează de către inspectorii sociali care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control. În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială funcţionează Direcţia de Inspecţie Socială, care are următoarea structură organizatorică:

1. Compartiment Investigare Socială, Strategii, Sinteze

2. Serviciul control beneficii de asistență socială și accesibilitate

1.1. Compartiment metodologic planificare și organizarea activității de control beneficii de asistență socială și accesibilitate

1.2. Compartiment monitorizare activități de control beneficii de asistență socială și accesibilitate

1.3. Compartiment control beneficii de asistență socială și accesibilitate

3. Serviciul asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

2.1. Compartiment evaluare servicii sociale

2.2. Compartiment metodologie planificare și organizarea activități de control servicii sociale

2.3. Compartiment control calitate servicii sociale

 

Principalele atribuţii ale Direcţiei de Inspecţie Socială sunt:

 1. aplicarea unitară la nivel naţional a reglementărilor legale din domeniul său de competenţă;
 2. coordonarea din punct de vedere metodologic a activităţii celor 42 structuri de inspecţie socială (servicii/ birouri/ compartimente) din cadrul agenţiilor teritoriale;
 3. elaborarea şi asigurarea implementării planului anual de control;
 4. elaborarea şi difuzarea de ghiduri, manuale operaţionale, materiale informative, metodologii, precum şi alte instrumente specifice activităţii de inspecţie;
 5. elaborarea metodologiilor de realizare a misiunilor de inspecţie tematică;
 6. consilierea inspectorilor sociali din cadrul agenţiilor teritoriale cu privire la aplicarea unitară a metodologiilor de inspecţie, a ghidurilor şi instrumentelor standardizate;
 7. efectuarea de analize de risc în vederea eficientizării activităţii de inspecţie socială;
 8. desfăşurarea de activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formularea de propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a procedurii de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 9. înregistrarea lunară a misiunilor de evaluare/monitorizare planificate de agenţiile teritoriale şi informarea trimestrială a MMJS / ANPDCA / ANPD / ANESFB, după caz, cu privire la misiunile planificate;
 10. evaluarea de către comisia naţională organizată la nivelul ANPIS a situaţiilor sesizate de agenţiile teritoriale ce impun suspendarea/ retragerea acreditării serviciului social, şi informarea MMJS / ANPDCA / ANPD / ANESFB, după caz, cu privire la propunerile comisiei de evaluare;
 11. elaborarea de propuneri în vederea iniţierii, modificării şi completării legislaţiei din domeniul asistenţei sociale, ca urmare a activităţilor de control, evaluare şi monitorizare.

Activitatea de inspecţie socială cuprinde: misiuni de inspecţii tematice, misiuni de evaluare/ monitorizare şi misiuni de inspecţii inopinate.

Misiunile de inspecţie tematică – sunt prevăzute în planul anual de control, se desfăşoară simultan în toate judeţele ţării într-o perioadă determinată de timp şi au la bază o metodologie de control unitară. Misiunile de inspecţie tematică ce au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale se realizează prin anunţarea prealabilă a furnizorului de servicii sociale, cu cel puţin 7 zile înainte de data controlului, prin notificare. Acest tip de control oferă o imagine de ansamblu a modului de organizare şi desfăşurare a sistemului de acordare a serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă sociale de către furnizori, persoane fizice sau juridice, publice sau private, cu relevanţă asupra problemei care constituie tema controlului. La finalul fiecărei campanii de inspecţie tematică se întocmește un raport tematic naţional ce conţine principalele constatări, concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ aferent activităţii inspectate.

Misiunile de evaluare/ monitorizare – se realizează în scopul asigurării calităţii serviciilor sociale şi constau în verificarea modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc cerinţele specifice de calitate evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori. Misiunile de evaluare în teren şi de monitorizare a serviciilor sociale se efectuează în baza prevederilor Legii nr. 197/2012, şi ale HG nr. 118/2014 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012. La finalul misiunilor de evaluare/ monitorizare, inspectorii sociali care au realizat evaluarea în teren completează documentele prevăzute de HG 118/2014 – în concordanţă cu situaţia identificată în teren – şi le transmit compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale/ Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie/ Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu Dizabilităţi/ Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, după caz.

Misiunile de inspecţie inopinată – constau în verificarea punctuală şi neanunţată a activităţii entităţilor supuse inspecţiei, ca urmare a unor sesizări făcute de persoane fizice sau juridice, publice ori private, sau ca urmare a autosesizărilor. Misiunile de inspecţie inopinată se pregătesc, se organizează şi se instrumentează la nivelul ANPIS/AJPIS, după caz. Termenul de soluţionare este cel prevăzut în legislaţia care reglementează activităţile de soluţionare a petiţiilor, exceptând situaţiile urgente, care se soluţionează cu celeritate, sau alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, misiunile de control inopinat care vizează situaţii de nerespectare a criteriilor, a standardelor minime de calitate sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, se realizează în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.

Indiferent de tipul de inspecţie, în situația în care au fost identificate nereguli în activitatea desfăşurată de instituţiile controlate, inspectorii sociali dispun măsuri de remediere a deficienţelor constatate, monitorizarea acestora fiind realizată până la implementarea integrală a măsurilor stabilite în procesele-verbale de control.

Entităţi supuse inspecţiei:

 1. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
 2. persoanele fizice sau juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale;
 3. furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi, precum şi serviciile sociale oferite de către aceştia.

Activitatea de control este exercitată în domeniul:

 1. beneficiilor de asistenţă socială
 2. serviciilor sociale
 3. respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat.

Acte normative care stabilesc competenţe inspectorilor sociali:

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 2. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 3. Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 963/2017 privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare ale acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială;
 4. Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.563/2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru asistenta juridică necesară apărării inspectorului social în exercițiul funcției sale;
 5. Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.893/2017 privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecției sociale, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali;
 6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 7. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (R);
 8. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (R);
 9. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 10. Legea nr. 277/2010 privind privind alocaţia pentru susţinerea familiei (R);
 11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 12. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 13. Ordonanţă Guvernului nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale.

 

Pentru toate actele normative vor fi avute în vedere, completările, modificările şi abrogările ulterioare.