Solicitare informații de interes public

Art. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544_2001

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Art. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitările persoanelor fizice și juridice, altele decât cele de presă, pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea solicitărilor: relatii.publice@mmanpis.ro    Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este doamna ANCA ECATERINA LAUTARU- Consilier Superior, serviciul comunicare, relații cu publicul și relații publice.

  Telefon: 021 313 60 47

  E-mail: relatii.publice@mmanpis.ro

  Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00

  • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială;
  • Structura organizatorică a ANPIS;
  • Programul de funcționare;
  • Programul de audiențe al ANPIS;
  • Conducerea ANPIS;
  • Date de contact ANPIS;
  • Buget din toate sursele de venituri;
  • Bilanțuri contabile;
  • Plăți efectuate de ANPIS;
  • Veniturile salariale ale personalului ANPIS;
  • Achiziții publice;
  • Declarațiile de avere și interese ale personalului ANPIS;
  • Materiale informative elaborate de ANPIS;
  • Actele normative din domeniul de activitate al ANPIS;
  • Raportul anual de activitate.

   

  Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

  1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
  6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
  7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

   

  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii, de Agenţia Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială

  • Planul anual de control;
  • Raportul anual de activitate al ANPIS;
  • Rapoarte tematice naționale;
  • Statistici privind numărul de beneficiari și plățile aferente;
  • Planul anual de audit public intern;
  • Raportul anual al activităţii de audit public intern;
  • Comunicate de presă;
  • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;