Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – cod SMIS 126924

Titlul proiectului: Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – cod SMIS 126924

Cod apel: POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistența socială la nivelul comunității

Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea capacității tehnice și administrative a rețelei publice de asistență socială comunitară.

Obiectivul specific 1: consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora.

Obiectivul specific 2: îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.

Grup țintă

Dezvoltare a 350 de comunități prin furnizare de resursă umană adecvată către Serviciile Publice de Asistență Socială ce funcționează în cadrul acestora;

Derularea unui program național de formare pentru toți profesioniștii din sistemul de asistență socială din Romania.

Beneficiar proiect :Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

 

Locația proiectului: România

 

Regiuni: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov;

 

Localitate/localități: la nivel național

 

Durata proiectului:42 luni (01 aprilie 2019 – 30 septembrie 2022)

 

Valoarea totală a proiectului: 92.010.667,01 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 77.689.518,40 lei, finanțarea națională: 14.321.148,61 lei

 

Activități previzionate

Activitate: A 1. Managementul proiectului

 • A 1.1. Crearea și funcționarea Unității de Management a Proiectului
 • A 1.2. Informare și publicitate
 • A 1.3. Derularea procedurilor de achiziție publică

 

Activitate: A 2. Identificarea si selectarea zonelor marginalizate

 • A 2.1. Elaborarea criteriilor de selecție
 • A 2.2. Selectarea celor 350 UAT

 

Activitate: A 3. Dezvoltarea si consolidarea serviciilor publice de asistenta sociala din comunitatile marginalizate

 • A 3.1. Sprijin metodologic acordat SPAS
 • A 3.2. Dezvoltarea rețelelor de parteneriate

 

Activitate: A 4. Identificarea, selecția și recrutarea asistenților/lucrătorilor sociali

 • A 4.1. Elaborarea metodologiei de selecție și recrutare a asistenților/lucrătorilor sociali care vor profesa pentru sprijinul SPAS-urilor selectate
 • A 4.2. Recrutarea și contractarea celor 350 de asistenți /lucrători sociali

 

Activitate: A 5. Formarea si certificarea celor 350 asistenți/lucrători sociali recrutați

 • A 5.1. Elaborarea curriculei de formare
 • A 5.2. Derularea cursurilor de formare
 • A 5.3. Evaluarea și certificarea asistenților/lucrătorilor sociali recrutați

 

Activitate: A 6. Furnizarea de servicii sociale si monitorizare

 • A 6.1. Furnizarea de servicii sociale de către 350 asistenți/lucrători sociali recrutați în cadrul proiectului
 • A 6.2. Monitorizarea profesională a asistenților/lucrătorilor sociali recrutați în cadrul proiectului
 • A 6.3. Evaluare si măsurare impact la nivelul comunității

 

Activitate: A 7. Identificarea, recrutarea si instruirea personalului de specialitate din sectorul asistentei sociale in vederea derulării Programului

 • A 7.1. Identificarea, validarea si recrutarea grupului ținta de 39.000 specialiști în asistență socială in vederea îmbunătățirii cunoștințelor profesionale ale acestora
 • A 7.2. Elaborarea curriculei de formare a planului de îmbunătățire a cunoștințelor profesionale
 • A 7.3. Derularea Programului National de Formare

 

Activitate: A 8. Schimburi de experiența si bune practici

 • A 8.1. Derularea schimbului de bune practici la nivel regional și național
 • A 8.2. Organizarea unei vizite de studiu într-un stat membru UE
 • A 8.3. Organizarea unei conferințe internaționale

 

Activitate: A 9. Derularea de masuri specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile in contextul pandemiei COVID 19

 • A 9.1 Derularea de masuri specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile in contextul pandemiei COVID 19

Rezultate așteptate:

 

 • Unitatea de Management a Proiectului numită și funcțională cu un plan de Management și Monitorizare elaborat și 36 Rapoarte lunare de progres a proiectului elaborate;
 • Doua conferințe naționale și 8 evenimente regionale organizate cu materiale de informare elaborate și diseminate si un website funcțional;
 • Proceduri de achiziție derulate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Un set de criterii de selecție elaborate;
 • 350 UAT selectate;
 • 350 UAT sprijinite metodologic;
 • minim 7 parteneriate regionale încheiate;
 • 1 metodologie de selecție de recrutare a asistenților/ lucrătorilor sociali;
 • 350 asistenți/lucrători sociali selectați și recrutați;
 • 1 curriculă de formare elaborată și aprobată la nivelul MMJS și 350 kit-uri de formare elaborate, produse și distribuite;
 • 350 asistenți /lucrători sociali formați;
 • 350 asistenți / lucrători sociali certificați;
 • 350 de rapoarte lunare privind furnizarea de servicii sociale în comunitate;
 • 350 de asistenți /lucrători sociali care beneficiază de monitorizarea profesională și sprijin;
 • 350 de rapoarte finale de impact la nivelul comunității, ca urmare a furnizării de resursă umană adecvată;
 • Minimum 39.000 specialiști în asistența socială recrutați printr-o metodologie transparentă;
 • 1 plan de instruire elaborat și 1 curriculă de curs elaborată;
 • 39.000 persoane recrutate și instruite;
 • 8 seminarii regionale derulate pentru promovarea bunelor practici;
 • 15 specialiști în servicii sociale care beneficiază de vizită de studiu într-un stat membru UE;
 • 1 conferința internațională cu minim 30 participanți din zona SUERD

 

Anunț privind înregistrarea dosarelor necesare înscrierii în grupul țintă pentru personalul specializat în domeniul asistenței sociale (39.350) selectat în proiect, din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale, în vederea participării la Programul Național de Formare – proiect POCU/460/4/6/126924 „Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”, POCU/460/4/6/126924, se derulează pe o perioadă de 42 luni, în perioada aprilie 2019 – septembrie 2022, fiind implementat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Proiectul urmărește creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea capacității tehnice și administrative a rețelei publice de asistență socială comunitară.

Prin implementarea activităților prevăzute în cererea de finanțare, proiectul contribuie la:

 • consolidarea capacității serviciilor publice de asistenta socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora.
 • îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează in sectorul asistentei sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.

Proiectul își propune să răspundă unor nevoi reale ale sectorului asistenței sociale. Astfel, o componenta majoră a proiectului este reprezentată de derularea unui program național de formare pentru toți profesioniștii din sistemul de asistență socială din Romania. Programul național de formare se va adresa unui grup țintă format din 39.350 de persoane specializate în domeniul asistenței sociale selectate în proiect, personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale publici și privați, în condițiile legii.

Categoria I de persoane din grupul țintă este formată din 350 de asistenți sociali (COD COR 263501) şi asimilații acestora ( COD COR 341201) ce susțin acțiunea de dezvoltare a celor 350 de comunități selectate prin proiect, pe baza Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, prin furnizarea resursei umane adecvate către serviciile publice de asistență socială ce funcționează în cadrul UAT-urilor  și care au semnat Protocolul de Colaborare cu MMPS și ANPIS. Din grupul celor 350 de specialiști în asistență socială vor face parte atât personalul recrutat în cadrul proiectului pentru a profesa în comunitățile selectate, cât și personalul angajat în cadrul UAT-ului.

Cele 350 de persoane din grupul țintă vor participa la un program de instruire conform planului de instruire elaborat în cadrul proiectului.

Categoria a II-a de persoane din grupul țintă este formată din 39.000 de persoane specializate în domeniul asistenței sociale selectate în proiect, personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale publici și privați, în condițiile legii.

Formarea celor 39.000 de persoane încadrate în sectorul asistenței sociale va avea la bază cursuri de perfecționare/specializare de minim 40 de ore, conform Legii 129/2000 privind formarea profesionala a adulților (republicată) care vor viza dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale personalului cu atribuții in domeniul asistenței sociale.

Selecția persoanelor pentru participarea în vederea derulării programului național de formare se va efectua din cadrul SPAS și al serviciilor sociale aflate în subordine, din cadrul serviciilor sociale private, din toate UAT-urile, indiferent de tipul de marginalizare, precum și din cadrul altor instituții/structuri publice cu atribuții in domeniul asistentei sociale (ANPIS, AJPIS, DGASPC).

Participarea la programul național de formare se realiza cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării, fără condiționări, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot duce la acte de discriminare directă sau indirectă.

 

Persoanele eligibile care doresc să fie înscrise în grupul țintă al proiectului, vor transmite către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, în atenția experților județeni responsabili de implementarea proiectului POCU/460/4/6/126924,  documentele care vor alcătui dosarul de înscriere. Acesta va cuprinde cel puțin următoarele documente:

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplomă de licență cu specializarea în asistență socială, diplomă de bacalaureat și certificat/alt document prin care se face dovada competențelor profesionale pentru Categoria I de persoane din grupul țintă, diplomă de licență, diplomă de bacalaureat, adeverințe de absolvire și alte acte de studii pentru Categoria a II-a de persoane din grupul țintă);
 3. acte de stare civilă (Certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț), în copie.
 4. adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată în cadrul serviciului social de la nivelul UAT/DGASPC sau ANPIS/AJPIS/APISMB/ instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/ furnizori de servicii sociale în condițiile legii/), în original,  Anexa 1;
 5. Formular înregistrare grup țintă, original,  Anexa 2 * (se va completa și depune doar în momentul participării efective la cursul de formare);
 6. Declarație apartenență grup țintă, original,  Anexa 3.

Actele prevăzute la punctele 1,2,3 vor fi certificate pentru conformitate de către angajator.

Experții județeni din cadrul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială vor înregistra dosarul pentru fiecare persoană recrutată și vor verifica dacă acesta conține toate documentele necesare.

 

Anexe

 1. Anexa 1Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată în cadrul serviciului social de la nivelul UAT/DGASPC sau ANPIS/AJPIS/APISMB/ instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/ furnizori de servicii sociale în condițiile legii/)
 2. Anexa 2 –  Formular înregistrare grup țintă *(se va completa și depune doar în momentul participării efective la cursul de formare);
 3. Anexa 3Declarație apartenență grup țintă

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman