Anunț important privind acordarea indemnizației lunare de acomodare în vederea adopției, prevăzută de art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

Persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau doresc să adopte, si care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Cuantumul indemnizaţiei lunare de acomodare este 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. Cuantumul minim al indemnizației este 1.700 lei, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Documente necesare:

Cererea și documentele doveditoare se depun în format letric sau, după caz, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul.

În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea.

Alte drepturi acordate adoptatorului/familiei adoptatoare:

 1. Indemnizaţie lunară de sprijin în cuantum de 600 de lei, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii:
 2. a) are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani
 3. b) este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu
 4. c) face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună

Indemnizaţia lunară de sprijin se majorează, după cum urmează:

1.1. Cu 50% pentru copilul care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) are împlinită vârsta de 7 ani;
 2. b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
 3. c) face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.

Cu 75% în situaţia în care copilul adoptat întrunește cumulativ două dintre condițiile prevăzute la punctele 1 sau 1.1.

Cu 100% în situaţia în care copilul adoptat întruneşte cumulativ toate condiţiile prevăzute la punctul 1 sau 1.1.

Indemnizaţia lunară de sprijin poate fi acordata persoanei adoptate, la cerere și dupa împlinirea varstei de 18 ani, pe toată durata continuării studiilor într-o formă de învăţământ de zi, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.

Documente necesare:

 • Cerere (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
 • Copia actului de identitate al solicitantului;
 • Copia certificatului de naștere al copilului;
 • Copia hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei
 • Acte doveditoare privind încadrarea în una sau mai multe dintre categoriile menționate mai sus.

Cererea și documentele doveditoare se depun în format letric sau, după caz, în format electronic, în termen de 30 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul.

În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, indemnizaţia de sprijin se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

 1. O sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, pentru asigurarea unor servicii de recuperare/reabilitare medicală, psihologice sau de altă natură, ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, acordată pe perioada etapei de monitorizare postadopţie, atunci când nu a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia.

Documente necesare:

 • Cerere (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
 • Copia documentului eliberat de DGASPC care atestă perioada etapei de monitorizare postadopţie;
 • Copia documentului eliberat de medic, psiholog sau asistent social prin care se recomandă servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură;
 • Copia/copiile facturii/facturilor reprezentând contravaloarea serviciilor de care a beneficiat copilul.

Cererea anuală și documentele doveditoare se depun în format letric sau, după caz, în format electronic, în termen de 30 de zile lucrătoare de la împlinirea termenului de 1 an, respectiv 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul.