Titlul proiectului: Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – cod SMIS 126924

Cod apel: POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistența socială la nivelul comunității

Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea capacității tehnice și administrative a rețelei publice de asistență socială comunitară.

Obiectivul specific 1: consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora.

Obiectivul specific 2: îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.

Grup țintă

Dezvoltare a 350 de comunități prin furnizare de resursă umană adecvată către Serviciile Publice de Asistență Socială ce funcționează în cadrul acestora;

Derularea unui program național de formare pentru toți profesioniștii din sistemul de asistență socială din Romania.

Beneficiar proiect :Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

 

Locația proiectului: România

 

Regiuni: Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov;

 

Localitate/localități: la nivel național

 

Durata proiectului: 36  luni( Aprilie 2019 – Martie 2022)

 

Valoarea totală a proiectului: 92.010.667,01 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 77.689.518,40 lei, finanțarea națională: 14.321.148,61 lei

 

Activități previzionate

Activitate: A 1. Managementul proiectului

 • A 1.1. Crearea și funcționarea Unității de Management a Proiectului
 • A 1.2. Informare și publicitate
 • A 1.3. Derularea procedurilor de achiziție publică

 

Activitate: A 2. Identificarea si selectarea zonelor marginalizate

 • A 2.1. Elaborarea criteriilor de selecție
 • A 2.2. Selectarea celor 350 UAT

 

Activitate: A 3. Dezvoltarea si consolidarea serviciilor publice de asistenta sociala din comunitatile marginalizate

 • A 3.1. Sprijin metodologic acordat SPAS
 • A 3.2. Dezvoltarea rețelelor de parteneriate

 

Activitate: A 4. Identificarea, selecția și recrutarea asistenților/lucrătorilor sociali

 • A 4.1. Elaborarea metodologiei de selecție și recrutare a asistenților/lucrătorilor sociali care vor profesa pentru sprijinul SPAS-urilor selectate
 • A 4.2. Recrutarea și contractarea celor 350 de asistenți /lucrători sociali

 

Activitate: A 5. Formarea si certificarea celor 350 asistenți/lucrători sociali recrutați

 • A 5.1. Elaborarea curriculei de formare
 • A 5.2. Derularea cursurilor de formare
 • A 5.3. Evaluarea și certificarea asistenților/lucrătorilor sociali recrutați

 

Activitate: A 6. Furnizarea de servicii sociale si monitorizare

 • A 6.1. Furnizarea de servicii sociale de către 350 asistenți/lucrători sociali recrutați în cadrul proiectului
 • A 6.2. Monitorizarea profesională a asistenților/lucrătorilor sociali recrutați în cadrul proiectului
 • A 6.3. Evaluare si măsurare impact la nivelul comunității

 

Activitate: A 7. Identificarea, recrutarea si instruirea personalului de specialitate din sectorul asistentei sociale in vederea derulării Programului

 • A 7.1. Identificarea, validarea si recrutarea grupului ținta de 39.000 specialiști în asistență socială in vederea îmbunătățirii cunoștințelor profesionale ale acestora
 • A 7.2. Elaborarea curriculei de formare a planului de îmbunătățire a cunoștințelor profesionale
 • A 7.3. Derularea Programului National de Formare

 

Activitate: A 8. Schimburi de experiența si bune practici

 • A 8.1. Derularea schimbului de bune practici la nivel regional și național
 • A 8.2. Organizarea unei vizite de studiu într-un stat membru UE
 • A 8.3. Organizarea unei conferințe internaționale

 

 

Rezultate așteptate:

 

 • Unitatea de Management a Proiectului numită și funcțională cu un planul de Management și Monitorizare elaborat și 36 Rapoarte lunare de progres a proiectului elaborate;
 • Doua conferințe naționale și 8 evenimente regionale organizate cu materiale de informare elaborate și diseminate si un website funcțional;
 • Proceduri de achiziție derulate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Un set de criterii de selecție elaborate;
 • 350 UAT selectate;
 • 350 UAT sprijinite metodologic;
 • minim 7 parteneriate regionale încheiate;
 • metodologie de selecție de recrutare a asistenților/ lucrătorilor sociali;
 • 350 asistenți/lucrători sociali selectați și recrutați;
 • 1 curriculă de formare elaborată și aprobată la nivelul MMJS și 350 kit-uri de formare elaborate, produse și distribuite;
 • 350 asistenți /lucrători sociali formați;
 • 350 asistenți / lucrători sociali certificați;
 • 30×350 de rapoarte lunare privind furnizarea de servicii sociale în comunitate;
 • 350 de asistenți /lucrători sociali care beneficiază de monitorizarea profesională și sprijin pe parcursul a 30 de luni;
 • 350 de rapoarte finale de impact la nivelul comunității, ca urmare a furnizării de resursă umană adecvată;
 • 000 specialiști în asistența socială recrutați printr-o metodologie transparent;
 • plan de instruire elaborat și 1 curriculă de curs elaborată;
 • 39.000 persoane recrutate și instruite;
 • 8 seminarii regionale derulate pentru promovarea bunelor practice;
 • 15 specialiști în servicii sociale care beneficiază de vizită de studiu într-un stat membru UE;
 • 1 conferința internațională cu minim 30 participanți din zona SUERD

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman